Kancelaria czynna jest:

poniedziałek:

7.30 – 15.30

wtorek:

9.00 – 17.00

środa:

7.30 – 15.30

czwartek:

7.30 – 15.30

piątek:

7.30 – 14.00

Nasz adres:

adres ul. Worcella 21/1, 50-448 Wrocław
tel.: 579-653-637
email: wroclaw.gorski@komornik.pl
Nr rachunku: BGŻ BNP Paribas S.A. 93 1600 1462 1819 9174 7000 0001Kod BIC(SWIFT):PPABPLPKXXX
IBAN: PL
EPUAP: KS_Tomasz_Gorski/ezbiegi
ID Kancelarii e-Sąd: 2566

 Kontakt telefoniczny z kancelarią komornika możliwy jest w godzinach 10 do 15 od poniedziałku do czwartku

Formularz Kontaktowy

11 + 13 =

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych)  dalej  –  RODO,  Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu Tomasz Górski  informuje:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu Tomasz Górski z  siedzibą  przy  ul. Worcella 21/1, 50-448 Wrocław  telefon 579 653 637

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Pan  Roman Kwieciński Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych  osobowych  pisemnie  na  adres  siedziby  kancelarii 

lub/oraz poprzez adres e-mail iod.wroclaw.023@komornik.pl .

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  prowadzenia  postępowania  egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).  

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e) 

Zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa  i  w  celu  wykonania  obowiązków  przez  nie  nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane  są  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  rozporządzenia  ministra sprawiedliwości  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  w  sprawie  przechowywania  i  niszczenia  akt  spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje  prawo  do  usunięcia  danych,  sprzeciwu  i  przeniesienia  danych.  Prawo  dostępu  do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez  komornika  sądowego  przysługuje  skarga  w  rygorze  art.  767  k.p.c.  –  w  tym  przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Wynika  to  ze  wskazanych  powyżej  podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.  

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.